22 - 23 August, 2018 | Radisson Blu Plaza Hotel, Sydney, Australia

Venue

Radisson Blu Plaza Hotel

27 O'Connell St Sydney 2000
Australia

Website: https://www.radissonblu.com/en/plazahotel-sydney

Phone: 61 2 8214 0000